Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Sách, chuyên khảo, tuyển tập
Thông tin mô tả: Nguyễn ĐÌnh Trí
Bài Tập Toán Cao Cấp : Tập II: Phép Tính Giải Tích Một Biến Số / Nguyễn ĐÌnh Trí
H : Nhà xuất bản Giáo dục, 2000
255tr ; 14.3cm
Call Number:
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
ĐHCNGTVT: KD [ Rỗi ]  Sơ đồ
C13.:C13.00047-60
Tổng số bản: 14
Số bản rỗi: 14 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:  
 
Mục từ truy cập
  
Bình phẩm, bình luận