Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Sách, chuyên khảo, tuyển tập
Thông tin mô tả: Chu Tạo Đoan
Cơ học lý thuyết / Chu Tạo Đoan. Tập 2, Động lực học
H. : NXB Giao thông vận tải, 2011
388tr. ; 27cm
Call Number:
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
ĐHCNGTVT: KD [ Rỗi ]  Sơ đồ
C9.:C9.00096
Tổng số bản: 25
Số bản rỗi: 25 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:  
 
Mục từ truy cập
  
Bình phẩm, bình luận