Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Sách, chuyên khảo, tuyển tập
Thông tin mô tả: Sổ tay kiểm toán năng lượng trong toà nhà : Do Hiệp hội các công ty dịch vụ năng lượng Malaysia (MAESCO) phát hành
H. : Giao thông vận tải, 2009
187tr. ; 30cm
Call Number:
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
ĐHCNGTVT: KD [ Rỗi ]  Sơ đồ
B9.:B9.00270
Tổng số bản: 1
Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:  
 
Mục từ truy cập
  
Bình phẩm, bình luận