Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Sách, chuyên khảo, tuyển tập
Thông tin mô tả: Phạm Thị Ninh Nhâm
Ứng dụng thống kê toán học định lượng tình hình sản xuất kinh doanh của các TCT xây dựng cầu đường/ Phạm Thị Ninh Nhâm
H. : Trường Cao đẳng GTVT, 2010
52tr.; A4
Call Number:
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
ĐHCNGTVT: KBCNCKH [ Rỗi ]  Sơ đồ
KBCNCKH:KHCB.00005-6
Tổng số bản: 2
Số bản rỗi: 2 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:  
 
Mục từ truy cập
  
Bình phẩm, bình luận