Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Sách, chuyên khảo, tuyển tập
Thông tin mô tả: Đỗ Thị Thanh Hương
Thực trạng và giải pháp hoàn thiện chế độ hạch toán tài sản cố định trong doanh nghiệp xây dựng ở Việt Nam/ Đỗ Thị Thanh Hương
H. : Trường Cao đẳng GTVT, 2010
58tr + 01 tóm tắt; A4
Call Number:
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
ĐHCNGTVT: KBCNCKH [ Rỗi ]  Sơ đồ
KBCNCKH:KT.00007
Tổng số bản: 1
Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:  
 
Mục từ truy cập
  
Bình phẩm, bình luận