Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Sách, chuyên khảo, tuyển tập
Thông tin mô tả: Nguyễn Văn Công
Bài tập Kế toán tài chính : (Kèm theo câu hỏi ôn tập dành cho sinh viên chuyên ngành kế toán - kiểm toán) / Nguyễn Văn Công
H., 1999
172tr
Call Number:
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
ĐHCNGTVT: KD [ Rỗi ]  Sơ đồ
A1.:A1.00618
Tổng số bản: 1
Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:  
 
Mục từ truy cập
  
Bình phẩm, bình luận