Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Luận án, luận văn
Thông tin mô tả: Nguyễn Văn Việt
Phân tích tấm vô hạn nhiều lớp chịu uốn trên nền đàn hồi: LVTh.s: Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông/ Nguyễn Văn Việt
H., 2017
84 tr. : minh họa ; 30 cm
Call Number:
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
ĐHCNGTVT: KLALV [ Rỗi ]  Sơ đồ
LV.:LV.00211
Tổng số bản: 1
Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:  
 
Mục từ truy cập
  
Bình phẩm, bình luận