Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Luận án, luận văn
Thông tin mô tả: Nguyễn Ngọc Huy
Nghiên cứu tính toán khung nhà bê tông cốt thép có xét ảnh hưởng của từ biến trong bê tông / Nguyễn Ngọc Huy
99tr
Call Number:
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
ĐHCNGTVT: KLALV [ Rỗi ]  Sơ đồ
LV.:LV.00236
Tổng số bản: 1
Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:  
 
Mục từ truy cập
  
Bình phẩm, bình luận