Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Sách, chuyên khảo, tuyển tập
Thông tin mô tả: Đinh Xuân Trình, Đặng Thị Nhàn
Bộ tập quán quốc tế về L/C của ICC & Quy định của tòa án nhân dân tối cao Trung Quốc về một số vấn đề liên quan đến việc xét xử các tranh chấp L/C / Đinh Xuân Trình, Đặng Thị Nhàn
H. : Lao động, 2017
474tr. ; 16x24cm
Call Number:
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
ĐHCNGTVT: KD [ Rỗi ]  Sơ đồ
E10.:E10.00419-34
Tổng số bản: 16
Số bản rỗi: 16 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:  
 
Mục từ truy cập
  
Bình phẩm, bình luận