KẾT QUẢ TÌM KIẾM
Tải biểu ghi 
Tìm thấy  39  biểu ghi              Tiếp tục tìm kiếm :
1 2       Sắp xếp theo :     Hiển thị:    
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 45 câu hỏi ôn tập môn tư tưởng Hồ Chí Minh . - H : NXB Chính Trị Quốc Gia sự thật, 2017 . - 180tr.; 19cm
 • Thông tin xếp giá: E2.00393-E2.00400
 • 2 Giáo dục chủ nghĩa yêu nước Hồ Chí Minh cho sinh viên trường Đại học Công nghệ GTVT/ Vũ Đình Năm, Nguyễn Thị Thơm, Bùi Trường Giang . - H. : Trường Đại học công nghệ GTVT 2014 . - 36tr.; A4
 • Thông tin xếp giá: KHXH.00100-KHXH.00105
 • 3 Nghiên cứu và vận dụng quan điểm của Hồ Chí Minh về vấn đề tự học vào việc giáo dục tinh thần tự học cho học sinh, sinh viên trường Cao đẳng GTVT hiện nay/ Vũ Thị Kiều Ly . - H. : Trường Cao đẳng GTVT, 2010 . - 23tr.; A4
 • Thông tin xếp giá: KHXH.00034, KHXH.00035
 • 4 Vận dụng tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh vào việc xây dựng đạo đức học sinh - sinh viên trường Cao đẳng Giao thông vận tải: Sáng kiến/ Trần Thị Tâm . - H. : Trường Cao đẳng GTVT, 2010 . - 17tr.; A4
 • Thông tin xếp giá: KHXH.00053-KHXH.00055
 • 5 Anh Hùng Thời Đại Hồ Chí Minh : Những Tập Thể Anh Hùng / Phạm Gia Đức . - H : NXB Quân Đội Nhân Dân, 2002 . - 1451tr ; 19cm
  6 Anh Hùng Thời Đại Hồ Chí Minh : Những Tập Thể Anh Hùng / Phạm Gia Đức . - H : NXB Quân Đội Nhân Dân, 2002 . - 1451tr ; 19cm
 • Thông tin xếp giá: E2.00176, E2.00177
 • 7 Chuyện kể về Bác Hồ tập 5 / Thái Kim Đỉnh . - Nghệ An Nghệ An 2000 . - 243tr. 10x16cm
 • Thông tin xếp giá: E6.00045
 • 8 Chủ tịch Hồ Chí Minh về cách mạng đạo đức . - H : NXB Công An Nhân Dân , 2007 . - 1023tr ; 27cm
 • Thông tin xếp giá: E2.00168
 • 9 Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác giao thông vận tải / Nguyễn Văn Khoan . - H : NXB Quân Đội Nhân Dân, 1997 . - 123tr ; 19cm
 • Thông tin xếp giá: E2.00161
 • 10 Đổi mới phương pháp giảng dạy môn tư tưởng Hồ Chí Minh theo học chế tín chỉ ở trường ĐHCNGTVT / Nguyễn Thị Hoa . - H. Khoa LLCT - Trường ĐHCNGTVT. 2012 . - 30tr
 • Thông tin xếp giá: KHXH.00020, KHXH.00021, KHXH.00066
 • 11 Giáo Trình Tư Tưởng Hồ Chí Minh (2003) . - H : NXB Chính Trị Quốc Gia, 2003 . - 489tr ; 14.5cm
 • Thông tin xếp giá: E2.00003-E2.00006, E2.00361
 • 12 Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh (2005)/ Mạch Quang Thắng . - H : NXB Chính Trị Quốc Gia, 2005 . - 225tr ; 20.5cm
 • Thông tin xếp giá: E2.00007-E2.00011, E2.00362, E2.00363, E2.00375
 • 13 Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh (2006)/ Mạch Quang Thắng . - H : NXB Chính Trị Quốc Gia, 2006 . - 225tr ; 20.5cm
 • Thông tin xếp giá: M25.9.00001-M25.9.00015
 • 14 Giáo Trình Tư Tưởng Hồ Chí Minh (2009) / Phạm Ngọc Anh . - H : NXB Chính Trị Quốc Gia, 2009 . - 290tr ; 19cm
 • Thông tin xếp giá: M25.10.00001-M25.10.00904
 • 15 Giáo Trình Tư Tưởng Hồ Chí Minh / Phạm Ngọc Anh . - H : NXB Chính Trị Quốc Gia, 2009 . - 290tr ; 19cm
 • Thông tin xếp giá: E2.00013-E2.00021
 • 16 Giáo Trình Tư Tưởng Hồ Chí Minh / Phạm Ngọc Anh . - H : NXB Chính Trị Quốc Gia, 2009 . - 290tr ; 19cm
 • Thông tin xếp giá: E2.00351
 • 17 Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh: Hệ cao cấp lý luận chính trị . - H Lý luận chính trị, 2004 . - 241tr : 20,5cm
 • Thông tin xếp giá: E2.00367
 • 18 Hỏi và đáp tư tưởng Hồ Chí Minh : Dùng cho học v iên các hệ đào tạo lý luận chính trị và sinh viên các trường đại học, cao đẳng / Hoàng Trang . - H. : NXB Chính Trị - Hành Chính, 2010 . - 177tr ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: E2.00341-E2.00350
 • 19 Hồ chí minh : Tuyển tập 1919 - 1945 / Nguyễn Khoa Điềm . - Tái bản lần 3. - H : NXB Chính Trị Quốc Gia, 2002 . - 709tr ; 22cm
 • Thông tin xếp giá: E2.00034-E2.00036
 • 20 Hồ Chí Minh biên niên tiểu sử từ tập 1-10 . - H : NXB Chính Trị Quốc Gia
 • Thông tin xếp giá: E2.00218-E2.00229
 • 21 Hồ Chí Minh Khí Phách Của Lịch Sử . - H : NXB Lao động, 2007 . - 548tr ; 19cm
 • Thông tin xếp giá: E2.00052, E2.00053
 • 22 Hồ Chí Minh toàn tập : 1920 - 1925 . - H, 1980 . - 556tr ; 20cm
 • Thông tin xếp giá: E2.00012
 • 23 Hồ Chí Minh toàn tập tập 8-10 . - H . - ; 13cm
 • Thông tin xếp giá: E2.00334-E2.00336
 • 24 Hồ Chí Minh toàn tập từ tập 1-12 . - Tái bản lần 2. - H : NXB Chính Trị Quốc Gia, 1996 . - ; 15cm
 • Thông tin xếp giá: E2.00329-E2.00333, E2.00337-E2.00340
 • 25 Hồ Chí Minh tuyển tập tập 1,2 . - H : NXB Sự Thật . - 13cm
 • Thông tin xếp giá: E2.00230-E2.00233
 • 26 Hồ Chí Minh Về Giáo Dục / Phan Ngọc Liên . - H : NXB Từ Điển Bách Khoa, 2007 . - 671tr ; 16cm
 • Thông tin xếp giá: E2.00001, E2.00002
 • 27 Hồ Chí Minh về giáo dục : Toàn thư . - H : NXB Từ Điển Bách Khoa, 2008 . - 846tr ; 27cm
 • Thông tin xếp giá: E2.00167
 • 28 Hồ Chí Minh về giáo dục thanh niên . - H : Nhà xuất bản thanh niên, 1977 . - 239tr ; 19cm
 • Thông tin xếp giá: E2.00166
 • 29 Hướng dẫn ôn tập học phần tư tưởng Hồ Chí Minh : Dạng câu hỏi trắc nghiệm và tự luận dành cho khối không thuộc chuyên ngành Mác - Lê nin và Tư tưởng Hồ Chí Minh / Lương Công Lý, Vũ Thị Kiều Ly . - H. : Khoa học Xã hội, 2019 . - 280tr. ; 19x27cm
 • Thông tin xếp giá: E2.00406-E2.00409, M25.11.00001-M25.11.00230
 • 30 Quan điểm của Hồ Chí Minh về mối quan hệ giữa kinh tế với văn hoá và sự vận dụng của Đảng ta trong sự nghiệp đổi mới / Vũ Đình Năm . - H. : Học viện chính trị quốc gia HCM, 2014 . - 95tr. ; A4
 • Thông tin xếp giá: LV.00060