Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/101
Title: Hoàn thiện công tác quản lý chi bảo hiểm xã hội tại Bảo hiểm xã hội huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội
Authors: TS.Hoàng, Thị Hồng Lê
Nguyễn, Thành Trung
Keywords: Quản lý công tác chi Bảo hiểm xã hội
Bảo hiểm xã hội
Huyện Chương Mỹ
Thành phố Hà Nội
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải
Abstract: Hệ thống hóa, làm rõ làm rõ những vấn đề cơ sở lý luận về quản lý chi BHXH tại cơ quan Bảo hiểm xã hội cấp huyện. Phân tích và đánh giá thực trạng quản lý chi BHXH tại BHXH huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội giai đoạn 2015 - 2019 chỉ ra những kết quả đã đạt được, những hạn chế và nguyên nhân. Đề xuất phương hướng và các giải pháp nhằm hoàn thiện việc quản lý chi BHXH tại BHXH huyện Chương Mỹ trong thời gian tới. Kiến nghị với Chính phủ, BHXH Việt Nam bổ sung, sửa đổi chính sách liên quan đến quản lý chi BHXH.
URI: http://thuvienso.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/101
Appears in Collections:Luận Văn Kinh Tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LV. Nguyễn Thành Trung.pdf1.57 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.