Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/1028
Title: Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp
Authors: Bộ Tài chính
Keywords: Chế độ
hành chính sự nghiệp
kế toán
Issue Date: 2017
Publisher: Lao Động
Abstract: BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 107/2017/TT-BTC Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2017 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH, SỰ NGHIỆP Căn cứ Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2015; Căn cứ Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kế toán; Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chế độ Kế toán và Kiểm toán, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp.
URI: http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/1028
Appears in Collections:Kinh Tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ec7844062b20ea7eb331.jpg
  Restricted Access
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Ke-toan-Kiem-toan/Thong-tu-107-2017-TT-BTC-huong-dan-Che-do-ke-toan-hanh-chinh-su-nghiep-333131.aspx381.64 kBJPEGView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.