Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/103
Title: Hoàn thiện công tác bán hàng tại công ty cổ phần xuất nhập khẩu và thiết bị y tế Việt Pháp
Authors: TS. Hoàng, Đình Minh
Nguyễn, Hải Quý
Keywords: Công tác bán hàng
Bán hàng
Quản trị kinh doanh
Việt Pháp
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải
Abstract: Hệ thống hóa lý luận về hoàn thiện công tác bán hàng trong doanh nghiệp. Đánh giá thực trạng công tác bán hàng tại Công ty cổ xuất nhập khẩu và thiết bị y tế Việt Pháp trên các mặt: kết quả đạt được, các tồn tại, hạn chế và các nguyên nhân.Đưa ra một số giải pháp hoàn thiện công tác bán hàng tại Công ty cổ xuất nhập khẩu và thiết bị y tế Việt Pháp.
URI: http://thuvienso.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/103
Appears in Collections:Luận Văn Kinh Tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LV. Nguyen Hai Quy.pdf1.2 MBAdobe PDFView/Open
TYTV. Nguyen Hai Quy.pdf142.92 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.