Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/1030
Title: Thông tư 200 /2014/TT – BTC
Authors: Bộ Tài chính
Keywords: Thông tư 200
Bộ Tài chính
Issue Date: 2014
Publisher: Tài chính
Abstract: BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 200/2014/TT-BTC Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2014 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP Căn cứ Luật Kế toán ngày 17 tháng 06 năm 2003; Căn cứ Nghị định số 129/2004/NĐ- CP ngày 31 tháng 05 năm 2004 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kế toán trong hoạt động kinh doanh; Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chế độ kế toán và kiểm toán, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp.
URI: http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/1030
Appears in Collections:Kinh Tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
6da50ef5f9d3388d61c2.jpg
  Restricted Access
352.36 kBJPEGView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.