Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/1031
Title: Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam
Authors: Bộ Tài chính
Keywords: Hệ thống chuẩn mực
Việt Nam
kế toán
Issue Date: 2001
Abstract: ính đến nay, hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam được Bộ Tài chính ban hành thông qua 5 đợt (bằng 5 Quyết định và các Thông tư hướng dẫn thực hiện) như sau: Đợt 1: Ngày 31/12/2001 ban hành 4 chuẩn mực Đợt 2: Ngày 31/12/2002 ban hành 6 chuẩn mực......................
URI: http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/1031
Appears in Collections:Kinh Tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
48e3fd57a17660283967.jpg
  Restricted Access
270.97 kBJPEGView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.