Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/1048
Title: Kiến trúc và thiết kế phần mềm
Keywords: kiến trúc phần mềm
Issue Date: 2-Mar-2021
Abstract: Học phần này nằm trong khối kiến thức ngành, môn bắt buộc. Mục đích nâng cao kiến thức và kỹ năng thiết kế phần mềm cho sinh viên ngành công nghệ thông tin. Nội dung tập trung vào các cách tiếp cận liên quan đến kiến trúc và thiết kế phần mềm cũng như mẫu thiết kế. Học phần bao gồm các nội dung: Khái niệm cơ bản về kiến trúc phần mềm, Thiết kế kiến trúc và các kiểu kiến trúc, Mô hình hoá kiến trúc, Kiến trúc phần mềm dựa trên thành phần, Kiến trúc và mẫu thiết kế. Học phần giúp sinh viên phát triển tư duy về thiết kế những phần mềm lớn. Nắm được các bước cần phải có để thiết kế phần mềm một cách tiêu chuẩn.
Description: Học phần này nằm trong khối kiến thức ngành, môn bắt buộc. Mục đích nâng cao kiến thức và kỹ năng thiết kế phần mềm cho sinh viên ngành công nghệ thông tin. Nội dung tập trung vào các cách tiếp cận liên quan đến kiến trúc và thiết kế phần mềm cũng như mẫu thiết kế. Học phần bao gồm các nội dung: Khái niệm cơ bản về kiến trúc phần mềm, Thiết kế kiến trúc và các kiểu kiến trúc, Mô hình hoá kiến trúc, Kiến trúc phần mềm dựa trên thành phần, Kiến trúc và mẫu thiết kế. Học phần giúp sinh viên phát triển tư duy về thiết kế những phần mềm lớn. Nắm được các bước cần phải có để thiết kế phần mềm một cách tiêu chuẩn.
URI: http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/1048
Appears in Collections:Bài Giảng Công Nghệ Thông Tin

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kiến trúc và thiết kế phần mềm.pptx.pdf
  Restricted Access
2.51 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.