Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/1090
Title: Giáo trình kế toán tài chính
Authors: Nguyễn Thị Diệu, Thu
Phạm Văn, Đăng
Đặng Thị, Huế
Keywords: Giáo trình
Kế toán
Tài chính
Kinh tế
Issue Date: 2020
Publisher: Khoa học tự nhiên và Công nghệ
URI: http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/1090
Appears in Collections:Giáo Trình Kinh Tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bia- GT ke toan tai chinh.pdf
  Restricted Access
1.88 MBAdobe PDFView/Open Request a copy
Giao trinh ke toan tai chinh.pdf
  Restricted Access
6.05 MBAdobe PDFView/Open Request a copy
kế toán tài chính trang cuối.pdf
  Restricted Access
239.41 kBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.