Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/1148
Title: QUẢN LÝ THU THUẾ TẠI HUYỆN XAY TỈNH OUDOMXAY, NƯỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO
Authors: TS. Nguyễn Thị Thu, Thủy
PHONE SA MAI VANNACHIT
Keywords: Quản lý
Thu thuế
Lào
Kinh tế
Issue Date: 2022
Publisher: Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải
URI: http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/1148
Appears in Collections:Luận Văn Kinh Tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LV. PHONE SA MAI VANNACHIT.pdf
  Restricted Access
1.63 MBAdobe PDFView/Open Request a copy
TYLV PHONE SA MAI VANNACHIT.pdf
  Restricted Access
237.57 kBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.