Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/1251
Nhan đề: QUẢN LÝ THU THUẾ TẠI HUYỆN XAY TỈNH OUDOMXAY, NƯỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO
Nhan đề khác: QUẢN LÝ KINH TẾ
Tác giả: TS. Nguyễn Thị Thu Thuỷ
PHONE SA MAI VANNACHIT
Từ khoá: thuế
huyện Xay – tỉnh Oudomxay nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào
Quản lý kinh tế
Năm xuất bản: 2022
Nhà xuất bản: Trường Đại học Công nghệ GTVT
Tóm tắt: Mục tiêu của nghiên cứu này nhằm nghiên cứu về công tác quản lý thu thuế, phân tích thực trạng công tác quản lý thu thuế tại huyện Xay, trên cơ sở đó đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý thu thuế tại huyện Xay.
Định danh: http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/1251
Bộ sưu tập: Luận Văn Kinh Tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
LV. PHONE SA MAI VANNACHIT.pdf
  Giới hạn truy cập
1.63 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
TYLV PHONE SA MAI VANNACHIT.pdf
  Giới hạn truy cập
237.57 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.