Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/139
Nhan đề: Bài giảng Hoá học đại cương
Từ khoá: Hoá học đại cương
Hoá học
Bài giảng
Năm xuất bản: 2020
Nhà xuất bản: Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải
Tóm tắt: Chương 1: Cấu tạo nguyên tử. Bảng hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hoá học. Liên kết hoá học. Chương 2: Nhiệt động học và động học các phản ứng hoá học. Chương 3: Dung dịch. Chương 4: Điện hoá học. Chương 5: Ăn mòn kim loại. Chương 6: Hoá học dầu mỏ và khí
Định danh: http://thuvienso.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/139
Bộ sưu tập: Bài Giảng Khoa Học Cơ Bản

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
bài giảng Hoá học ĐC- DC1CB26.pdf
  Giới hạn truy cập
2.48 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.