Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/1422
Nhan đề: Ngôn ngữ lập trình C
Nhan đề khác: DC2TT27
Tác giả: Lê Chí Luận
Lê Trung Kiên
Lê Thị Chi
Phạm Thị Thuận
Nguyễn Thị Kim Huệ
Từ khoá: lập trình
C
Năm xuất bản: 2020
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ
Định danh: http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/1422
Bộ sưu tập: Giáo Trình Công Nghệ Thông Tin

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DC2TT27 - Giáo trình - Ngôn ngữ lập trình C.pdf
  Giới hạn truy cập
7.07 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.