Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/1457
Nhan đề: Máy điều khiển số
Nhan đề khác: DC3CM34
Tác giả: Tạ Duy Liêm
Năm xuất bản: 2001
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuất
Định danh: http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/1457
Bộ sưu tập: Giáo Trình Cơ Khí

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Hệ thống điều khiển số cho máy công cụ Phần 1.pdf
  Giới hạn truy cập
6.56 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
Hệ thống điều khiển số cho máy công cụ Phần 2.pdf
  Giới hạn truy cập
10.8 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.