Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/1593
Title: Quản lý nhà nước về đầu tư công trên địa bàn tỉnh Oudomxay, nước cộng hòa dân chủ nhân dân Lào
Authors: TS. Nguyễn Thị Thu, Thuỷ
Maly, PANYASACK
Keywords: Quản lý nhà nước
đầu tư công
tỉnh Oudomxay
nước cộng hòa dân chủ nhân dân Lào
Lào
Quản lý kinh tế
Issue Date: 2023
Publisher: ĐH Công nghệ GTVT
Abstract: Nội dung tóm tắt: a) Tính cấp thiết của đề tài Thực tế các năm qua cho thấy, nhu cầu và vốn đầu tư công của tỉnh Oudomxay dành cho các nhà đầu tư phát triển là rất lớn. Tuy nhiên, do những hạn chế trong Quản lý nhà nước (QLNN) của tỉnh Oudomxay, việc quản lý, sử dụng nguồn vốn này chưa hiệu quả, vẫn còn thất thoát, lãng phí trong đầu tư, đặc biệt là đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB).. Quản lý nhà nước về đầu tư công tỉnh Oudomxay, đảm bảo yêu cầu đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, tránh dàn trải gắn với tái cơ cấu đầu tư công, kiểm soát chặt chẽ và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn, chủ trọng giám sát, đánh giá hiệu quả đầu tư là những vấn đề bực thiết đang đặt ra hiện nay. Đó là lý do tôi chọn đề tài “Quản lý nhà nước về đầu tư công trên địa bàn tỉnh Oudomxay, nước cộng hòa dân chủ nhân dân Lào” để làm rõ và đánh giá những kết quả, tồn tại nguyên nhân và giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả về QLNN về đầu tư công. b) Mục đích, đối tượng, phạm vi nghiên cứu của luận văn  Mục đích nghiên cứu của luận văn Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý nhà nước đối với đầu tư công tại tỉnh Oudomxay, nước CHDCND Lào từ nay đến 2030.  Đối tượng và phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu của luận văn là những vấn đề lý luận và thực tiễn về quản lý nhà nước đối với đầu tư công trên địa bàn tỉnh Oudomxay. - Phạm vi nghiên cứu: tỉnh Oudomxay c) Phương pháp nghiên cứu. - Phương pháp phân tích, tổng hợp thông tin thứ cấp - Phương pháp phân tích, tổng hợp, so sánh các dữ liệu d) Các kết quả nghiên cứu Kết quả nghiên cứu của đề tài có những đóng góp như sau: * Về lý luận: Góp phần làm rõ thêm một số vấn đề lý luận quản lý nhà nước về đầu tư công cấp tỉnh. * Về thực tiễn: - Góp phần đánh giá thực trạng quản lý nhà nước về đầu tư công tại tỉnh Oudomxay, chỉ ra những ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế. Đó là cơ sở đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả của quản lý nhà nước về đầu tư công tại tỉnh Oudomxay. - Kết quả nghiên cứu của đề tài là tài liệu tham khảo hữu ích cho các nghiên cứu liên quan đến chủ đề quản lý nhà nước về đầu tư công cấp tỉnh. - Kết quả nghiên cứu của đề tài là tài liệu để các nhà lãnh đạo tỉnh Oudomxay nhìn nhận lại công tác quản lý nhà nước về đầu tư công một cách có hệ thống nhằm không ngừng hoàn thiện công tác quản lý đầu tư công tại tỉnh.
URI: http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/1593
Appears in Collections:Luận Văn Kinh Tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐẦU TƯ CÔNG Maly 09.10.23 OK.pdf
  Restricted Access
1.79 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.