Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/180
Title: Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học (Dành cho bậc Đại học- không chuyên lý luận chính trị)
Authors: GS. TS Hoàng, Chí Bảo (chủ biên)
GS. TS Dương, Xuân Ngọc (đồng chủ biên)
PGS. TS Đỗ, Thị Thạch (đồng chủ biên)
Issue Date: 2019
Abstract: Chương 1: Nhập môn Chủ nghĩa xã hội khoa học.Chương 2: Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân. Chương 3: Chủ nghĩa xã hội và thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Chương 4: Dân chủ xã hội chủ nghĩa và Nhà nước xã hội chủ nghĩa. Chương 5: Cơ cấu xã hội - giai cấp và liên minh giai cấp, tầng lớp trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Chương 6: Vấn đề dân tộc và tôn giáo trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Chương 7: Vấn đề gia đình trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội
URI: http://thuvienso.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/180
Appears in Collections:Lý Luận Chính Trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học (DỰ THẢO) 2019.pdf
  Restricted Access
2.23 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.