Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/182
Title: Giáo trình Kinh tế chính trị Mác-Lênin ( Dùng cho bậc đại học - không chuyên lý luận chính trị)
Authors: PGS.TS Ngô, Tuấn Nghĩa (chủ biên)
GS.TS Nguyễn, Quang Thuấn
TS. Trần, Kim Hải....
Keywords: Kinh tế chính trị
Mác-Lênin
Giáo trình
Issue Date: 2019
Abstract: Chương 1: Đối tượng, phương pháp nghiên cứu và chức năng của kinh tế chính trị Mác – Lênin Chương 2: Hàng hoá, thị trường và vai trò của các chủ thể tham gia thị trường Chương 3: Giá trị thặng dư trong nền kinh tế thị trường Chương 4: Cạnh tranh và độc quyền trong nền kinh tế thị trường Chương 5: Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và các quan hệ lợi ích kinh tế ở Việt Nam Chương 6: Công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam
URI: http://thuvienso.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/182
Appears in Collections:Lý Luận Chính Trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Giáo trình Kinh tế chính trị Mác-LN (DỰ THẢO).pdf
  Restricted Access
33.47 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.