Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/187
Title: Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh (Dành cho bậc đại học - không chuyên ngành lý luận chính trị)
Authors: Mạch, Quang Thắng
Phạm, Ngọc Anh
Nguyễn, Quốc Bảo....
Keywords: Tư tưởng Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh
Giáo trình
Lý luận chính trị
Issue Date: 2019
Abstract: Chương I: KHÁI NIỆM, ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ Ý NGHĨA HỌC TẬP MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH. Chương II: CƠ SỞ, QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH. Chương III: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐỘC LẬP DÂN TỘC VÀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI. Chương IV: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VÀ NHÀ NƯỚC CỦA NHÂN DÂN, DO NHÂN DÂN, VÌ NHÂN DÂN. Chương V: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC VÀ ĐOÀN KẾT QUỐC TẾ. Chương VI: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VĂN HÓA, ĐẠO ĐỨC, CON NGƯỜI
URI: http://thuvienso.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/187
Appears in Collections:Lý Luận Chính Trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh (DỰ THẢO)27.7.19.pdf
  Restricted Access
1.34 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.