Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/191
Nhan đề: Cơ học đất
Tác giả: TS.Ngô, Thị Thanh Hương
ThS.Hồ, Sĩ Lành
Từ khoá: Cơ học đất
Giáo trình
Công trình
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Xây dựng
Tóm tắt: Giáo trình nhằm cung cấp những khái niệm cơ bản và áp dụng trong phân tích thiết kế nền móng dùng cho sinh viên ngành xây dựng nên một số biến đổi toán học không trình bày, mà chỉ nêu dạng cuối cùng của chúng. Nhiều lý thuyết, kết quả thực nghiệm đã được trình bày. Sự tiếp cận này cũng để người đọc nhận thấy rằng các thông số của đất thu được từ những kết quả thực nghiệm khác nhau sẽ luôn không giống nhau. Sự khác nhau nảy sinh chủ yếu vì mặt cắt của đất hiếm khi đồng nhất, đàn hồi và đẳng hướng. Cần suy xét để áp dụng đúng các lý thuyết, các phương trình và đồ thị khi áp dụng lý thuyết cơ học đất vào việc thiết kế nền và móng.
Định danh: http://thuvienso.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/191
Bộ sưu tập: Giáo Trình Công Trình

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Gíao trình cơ học đất.pdf
  Giới hạn truy cập
8.82 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.