Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/214
Title: Quan điểm của Hồ Chí Minh về mối quan hệ giữa kinh tế với văn hóa và sự vận dụng của Đảng ta trong sự nghiệp đổi mới
Authors: PGS.TS Bùi, Đình Phong
Vũ, Đình Năm
Keywords: Hồ Chí Minh
Đảng Cộng sản Việt Nam
Kinh tế
Văn hoá
Issue Date: 2014
Publisher: Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Abstract: Quan điểm Hồ Chí Minh về mối quan hệ giữa phát triển kinh tế với văn hóa. Sự vận dụng những quan điểm Hồ Chí Minh về mối quan hệ kinh tế với văn hóa của Đảng ta trong sự nghiệp đổi mới đất nước.
URI: http://thuvienso.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/214
Appears in Collections:Luận Văn Lý Luận Chính Trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
luan van chinh in 20.4.pdf
  Restricted Access
829.14 kBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.