Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/260
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorTS.Nguyễn, Mạnh Hùng-
dc.contributor.authorHà, Thị Hoàng Hà-
dc.date.accessioned2021-10-01T17:59:34Z-
dc.date.available2021-10-01T17:59:34Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.urihttp://thuvienso.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/260-
dc.description.abstractLuận văn nghiên cứu các hoạt động nâng cao chất lượng NNL tại Công ty Công ty TNHH Youngbag Micromotor Việt Namvi
dc.description.tableofcontentsLỜI CẢM ƠN i LỜI CAM ĐOAN ii DANH MỤC CÁC BẢNG vi DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ vii DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT viii EXTRACT THE MASTER OF THE DOCTRINE ix TRÍCH YẾU LUẬN VĂN THẠC SĨ xii MỞ ĐẦU 1 1. Lý do chọn đề tài 1 2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài 2 3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 3 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 3 5. Phương pháp nghiên cứu 4 6. Những đóng góp của đề tài 4 7. Kết cấu của luận văn 4 CHƯƠNG 1 6 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG 6 NGUỒN NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP 6 1.1. Một số khái niệm liên quan 6 1.1.1. Nguồn nhân lực 6 1.1.2. Chất lượng nguồn nhân lực 7 1.1.3. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 8 1.2. Các tiêu chí đánh giá chất lượng nguồn nhân lực trong doanh nghiệp 10 1.2.1.Các tiêu chí thuộc về thể lực 10 1.2.2. Các tiêu chí thuộc về tâm lực 11 1.2.3. Các tiêu chí thuộc về trí lực 13 1.3. Các hoạt động nâng cao chất lượng NNL trong doanh nghiệp 15 1.3.1. Chính sách thu hút nhân lực 15 1.3.2. Chính sách đào tạo 17 1.3.3. Chính sách giữ chân người lao động 19 1.4. Nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng NNL trong doanh nghiệp 21 1.4.1. Nhân tố bên ngoài doanh nghiệp 21 1.4.2. Nhân tố bên trong doanh nghiệp 23 1.5. Kinh nghiệm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của một số Công ty và bài học kinh nghiệm rút ra cho Công ty TNHH Youngbag Micromotor Việt Nam 24 1.5.1. Kinh nghiệm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của một số Công ty 25 1.5.2. Bài học kinh nghiệm cho Công ty TNHH Youngbag Micromotor Việt Nam 27 TÓM TẮT CHƯƠNG 1 29 CHƯƠNG 2: 30 THỰC TRẠNG NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH YOUNGBAG MICROMOTOR VIỆT NAM 30 2.1. Giới thiệu khái quát về Công ty trách nhiệm hữu hạn Công ty TNHH Youngbag Micromotor Việt Nam 30 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển Công ty 30 2.1.2. Cơ cấu tổ chức Công ty 30 2.1.3. Tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty 31 2.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực của Công ty TNHH Youngbag Micromotor Việt Nam 32 2.2.1. Đặc điểm ngành nghề kinh doanh của Công ty 32 2.2.3. Văn hóa của Công ty 33 2.2.4. Phong cách lãnh đạo của Công ty 33 2.2.1. Quy mô và cơ cấu nguồn nhân lực 34 2.2.2. Thực trạng về chất lượng nguồn nhân lực 39 2.3. Các hoạt động nâng cao chất lượng NNL tại Công ty TNHH Youngbag Micromotor Việt Nam 46 2.3.1. Chính sách thu hút nhân lực 46 2.3.2. Chính sách đào tạo nguồn nhân lực 52 2.3.3. Chính sách giữ chân người lao động 54 2.4. Đánh giá chung về hoạt động nâng cao chất lượng NNL tại Công ty TNHH Youngbag Micromotor Việt Nam 61 2.4.1. Những kết quả đạt được 61 2.4.2. Hạn chế và nguyên nhân 62 CHƯƠNG 3 65 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH YOUNGBAG MICROMOTOR VIỆT NAM 65 3.1. Quan điểm, mục tiêu phương hướng phát triển nguồn nhân lực tại Công ty TNHH Youngbag Micromotor Việt Nam 65 3.1.1. Quan điểm 65 3.1.2. Mục tiêu 66 3.1.3. Phương hướng 66 3.2. Một số giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Công ty TNHH Youngbag Micromotor Việt Nam 68 3.2.1. Giải pháp về nâng cao chất lượng hoạt động tuyển dụng 68 3.2.2. Giải pháp về nâng cao chất lượng hoạt động đào tạo, nâng cao tay nghề, trình độ chuyên môn. 72 3.2.3. Giải pháp về nâng cao chất lượng hiệu quả công tác sử dụng nguồn nhân lực 75 3.2.4. Giải pháp nâng cao hiệu quả các chính sách lương, thưởng, phúc lợi 77 3.2.5. Giải pháp về Xây dựng Văn hóa doanh nghiệp tại Công ty 78 KẾT LUẬN 81 TÀI LIỆU THAM KHẢO 82vi
dc.language.isovivi
dc.publisherTrường Đại học Công nghệ Giao thông vận tảivi
dc.subjectCông ty TNHH Youngbag Micromotor Việt Namvi
dc.subjectNâng cao chất lượng nguồn nhân lựcvi
dc.subjectQuản trị kinh doanhvi
dc.subjectKinh tếvi
dc.titleNghiên cứu giải pháp Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho Công ty TNHH Youngbag Micromotor Việt Namvi
dc.typeThesisvi
Appears in Collections:Luận Văn Kinh Tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LV.HaThiHoangHa.pdf
  Restricted Access
1.93 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.