Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/266
Title: Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại Công ty CP Xây dựng Đại Nam
Authors: TS.Nguyễn, Thị Diệu Thu
Trần, Quang Huy
Keywords: Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại Công ty CP Xây dựng Đại Nam
Công ty CP Xây dựng Đại Nam
Kế toán doanh nghiệp
Kinh tế
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải
Abstract: Hệ thống hoá và phát triển những vấn đề lý luận về kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp xây lắp. Dựa trên những tài liệu thực tế tại Công ty CP Xây dựng Đại Nam về kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm, phân tích làm rõ thực trạng kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm. Từ đó, đưa ra những nhận xét, đánh giá về thực trạng kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm của Công ty. Trên cơ sơ những vấn đề lý luận đã nghiên cứu và thực trạng, đưa ra những giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại Công ty CP Xây dựng Đại Nam.
URI: http://thuvienso.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/266
Appears in Collections:Luận Văn Kinh Tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LV.TranQuangHuy.pdf
  Restricted Access
3.08 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.