Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/328
Title: Vận dụng Chuẩn mực kế toán số 15 “Hợp đồng xây dựng” vào việc hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí tại Công ty TNHH đầu tư và xây dựng Hiền Khiêm
Authors: TS.Chu, Thị Bích Hạnh
Nguyễn, Thị Minh Thu
Keywords: Kế toán doanh nghiệp
Kinh tế
Kế toán doanh thu
Hợp đồng xây dựng
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải
Abstract: - Thông qua việc tìm hiểu thực trạng kế toán doanh thu và chi phí xây dựng tại công ty TNHH đầu tư và xây dựng Hiền Khiêmrút ra những nội dung phù hợp, chưa phù hợp so với quy định của Chuẩn mực kế toán số 15 - Hợp đồng xây dựng; - Tìm hiểu những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân của sự tồn tại, hạn chế đối với kế toán doanh thu và chi phí xây dựng tại công ty TNHH đầu tư và xây dựng Hiền Khiêm; - Từ đó Luận văn đề xuất một số giải pháp hoàn thiện kế toán doanh thu và chi phí xây dựng tại công ty TNHH đầu tư và xây dựng Hiền Khiêm; trong thời gian tới nhằm thực hiện đúng quy định của Chuẩn mực kế toán số 15 “Hợp đồng xây dựng” hoặc đề xuất với Bộ Tài chính trong việc sửa đổi, bổ sung Chuẩn mực kế toán số 15 và các cơ quan có liên quan để tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty trong việc triển khai thực hiện.
URI: http://thuvienso.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/328
Appears in Collections:Luận Văn Kinh Tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LV NGUYEN THI MINH THU.pdf
  Restricted Access
4.03 MBAdobe PDFView/Open Request a copy
TRICH YEU LUAN VAN TA.pdf
  Restricted Access
124.13 kBAdobe PDFView/Open Request a copy
TRICH YEU LUAN VAN TV.pdf
  Restricted Access
313.99 kBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.