Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/373
Title: Nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe Buýt tại tỉnh Vĩnh Phúc
Authors: TS. Nguyễn, Hùng Cường
Nguyễn, Mạnh Hùng
Keywords: Dịch vụ xe Buýt
Vận tải hành khách công cộng
Tỉnh Vĩnh Phúc
Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải
Abstract: Luận văn tập trung nghiên cứu sự hài lòng của người dân về chất lượng dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe Buýt tại tỉnh Vĩnh Phúc trong thời gian qua, từ đó đề xuất những giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe Buýt tại tỉnh Vĩnh Phúc trong giai đoạn 2021 – 2025; trên cơ sở lựa chọn cơ sở lý thuyết, mô hình nghiên cứu, bằng phương pháp nghiên cứu định lượng, phân tích kết quả mô hình nghiên cứu.
URI: http://thuvienso.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/373
Appears in Collections:Luận Văn Kinh TếItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.