Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/410
Title: Vận dụng chuẩn mực kế toán số 15 “Hợp đồng xây dựng” hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí tại Công ty Cổ phần xây dựng và phát triển nông thôn.
Authors: PGS.TS Phạm, Văn Đăng
Nguyễn, Phú Tuấn Anh
Keywords: Chuẩn mực kế toán số 15
Hợp đồng xây dựng
Doanh thu
Chi phí
Kế toán
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải
Abstract: Đề tài nhằm làm rõ những vấn đề lý luận về kế toán doanh thu chi phí theo HĐXD đồng thời cũng đưa ra một số giải pháp hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí theo HĐXD tại các doanh nghiệp xây dựng.
URI: http://thuvienso.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/410
Appears in Collections:Luận Văn Kinh Tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LV.NguyenPhuTuanAnh.pdf
  Restricted Access
1.16 MBAdobe PDFView/Open Request a copy
TYTA.NguyenPhuTuanAnh.pdf
  Restricted Access
98.2 kBAdobe PDFView/Open Request a copy
TYTV.NguyenPhuTuanAnh.pdf
  Restricted Access
110.74 kBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.