Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/48
Title: Khát Khao Học Máy (Machine Learning Yearning)
Authors: Andrew, Ng
Keywords: Học Máy
Machine Learning
Issue Date: 1-Feb-2020
Abstract: Học Máy là nền tảng cho hàng loạt ứng dụng quan trọng như tìm kiếm trang web, lọc thư điện tử spam, nhận dạng giọng nói, gợi ý sản phẩm, và nhiều ứng dụng khác nữa. Nếu bạn cùng các thành viên trong nhóm đang làm một dự án học máy và rất muốn tiến triển nhanh chóng, thì quyển sách này là dành cho bạn.
Description: Học Máy là nền tảng cho hàng loạt ứng dụng quan trọng như tìm kiếm trang web, lọc thư điện tử spam, nhận dạng giọng nói, gợi ý sản phẩm, và nhiều ứng dụng khác nữa. Nếu bạn cùng các thành viên trong nhóm đang làm một dự án học máy và rất muốn tiến triển nhanh chóng, thì quyển sách này là dành cho bạn.
URI: http://thuvienso.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/48
Appears in Collections:Công Nghệ Thông Tin

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1580835580102-book_mly_with_cover_vn.pdf
  Restricted Access
7.13 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.