Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/65
Title: Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cỏ phần Nông Dược Unichem Việt Nam
Authors: PGS.TS.Trần, Mạnh Dũng
Nguyễn, Thị Lan Hương
Keywords: Kế toán
Kinh doanh
Công ty Cổ phần Nông Dược Unichem Việt Nam
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải
Abstract: Hoàn thiện quy trình quản lý, nêu ra những tồn tại vướng mắc, yếu kém trong công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh. Tăng cường năng lực quản lý và cung cấp một cái nhìn tổng thể về quy trình quản lý kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Nông Dược Unichen Việt Nam
URI: http://thuvienso.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/65
Appears in Collections:Luận Văn Kinh Tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LV.NguyenThiLanHuong.pdf2.15 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.