Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/66
Title: Nâng cao năng lực hoạt động của Cục Điều tiết điện lực Việt Nam
Authors: TS. Hoàng, Thị Hồng Lê
Vũ, Thu Hoài
Keywords: Cục Điều tiết điện lực Việt Nam
Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải
Abstract: Chương 1, đưa ra các khái niệm và phương pháp đánh giá năng lực hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động điều tiết như tính chất công việc trong hoạt động điều tiết, nhân tố ảnh hưởng đến tạo động lực lao động, nhân tố thuộc về bản thân người lao động, nhân tố thuộc về bản chất công việc, nhân tố thuộc vể tổ chức, nhân tố môi trường bên ngoài. Chương 2 đánh giá thực trạng năng lực hoạt động của Cục Điều tiết điện lực. Tác giả trình bày tổng quan ngành điện Việt Nam gồm hiện trạng hệ thống điện, hiện trạng vận hành, kinh doanh và đơn vị cung cấp dịch vụ vận hành. Bên cạnh đó, tác giả trình bày và phân tích đặc điểm chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức và các ưu điểm và nhược điểm trong hoạt động điều tiết điện lực của Cục điều tiết điện lực. Chương 3 đề xuất nâng cao năng lực hoạt động của Cục Điều tiết điện lực, hoàn thiện cơ sở pháp lý, trong đó nêu rõ các sửa đổi bổ sung quy định pháp luật về lĩnh vực điều tiết điện lực, phân biệt rõ chức năng quản lý nhà nước và chức năng điều tiết điện lực, các phương pháp nâng cao chất lượng lao động qua tăng động lực lao động (tiền thưởng, phụ cấp, phúc lợi…) qua thực hiện thu phí điều tiết – Nâng cao nâng lực của đội ngũ cán bộ công chức qua việc đào tạo, tuyển dụng.
URI: http://thuvienso.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/66
Appears in Collections:Luận Văn Kinh Tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LV. Vũ Thu Hoài 05052021.pdf1.51 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.