Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/671
Title: Hoàn thiện quản trị quan hệ khách hàng tại Agribank Chi nhánh huyện Lập Thạch Vĩnh Phúc
Authors: PGS.TS. Nguyễn, Thị Hồng Hạnh
Nguyễn, Văn Nam
Keywords: Quản trị quan hệ khách hàng
Agribank Chi nhánh huyện Lập Thạch
Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải
Abstract: Vận dụng lý luận về CRM để phân tích, đánh giá thực trạng quản trị quan hệ khách hàng tại Agribank chi nhánh huyện Lập Thạch Vĩnh Phúc, từ đó xác định những mặt đã làm được, những mặt còn hạn chế và nguyên nhân tồn tại. Trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp hoàn thiện CRM tại Agribank chi nhánh huyện Lập Thạch Vĩnh Phúc.
URI: http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/671
Appears in Collections:Luận Văn Kinh Tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LV NGUYEN VAN NAM.pdf
  Restricted Access
801.19 kBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.