Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/78
Title: Hoàn thiện công tác quản lý thu bảo hiểm xã hội bắt buộc tại Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội
Authors: TS.Chu, Thị Bích Hạnh
Tưởng, Văn Minh
Keywords: Bảo hiểm xã hội
Quản lý kinh tế
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải
Abstract: Hệ thống hoá những vấn đề lý luận về công tác quản lý thu BHXH bắt buộc.Phân tích và đánh giá thực trạng quản lý thu BHXH bắt buộc tại Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội, tìm ra những kết quả đạt được, những hạn chế, nguyên nhân trong công tác thu và quản lý thu BHXH ở BHXH thành phố Hà Nội. Đề xuất và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác quản lý thu BHXH bắt buộc tại BHXH thành phố Hà Nội.
URI: http://thuvienso.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/78
Appears in Collections:Luận Văn Kinh Tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LV. Tưởng Văn Minh.pdf1.5 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.