Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/79
Nhan đề: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Tư vấn và Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Hà Nội mới
Tác giả: TS.Trần, Văn Thắng
Vũ, Hữu Đức
Từ khoá: Công ty Cổ phần Tư vấn và Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Hà Nội
Nguồn nhân lực
Quản trị kinh doanh
Năm xuất bản: 2020
Nhà xuất bản: Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải
Tóm tắt: Hệ thống các lý luận cơ bản về chất lượng nguồn nhân lực và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong doanh nghiệp. Đánh giá thực trạng chất lượng nguồn nhân lực của Công ty Cổ phần Tư vấn và Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Hà Nội mới, chỉ ra những hạn chế tồn tại cần khắc phục.Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực kinh doanh trực tiếp cho Công ty Cổ phần Tư vấn và Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Hà Nội mới
Định danh: http://thuvienso.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/79
Bộ sưu tập: Luận Văn Kinh Tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
LV. VŨ HỮU ĐỨC.pdf2.29 MBAdobe PDFXem/Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.