Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/801
Title: Hoàn thiện công tác quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
Authors: TS. Bùi, Tường Minh
Nguyễn, Hải Long
Keywords: Quyết toán dự án vốn ngân sách
Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Phúc
Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải
Abstract: Đề tài hệ thống hoá lý luận cơ bản quản lý chi phí trong thanh toán, quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn ngân sách của tỉnh theo từng quá trình thực hiện để làm cơ sở tổng hợp, phân tích, đánh giá về quản lý chi phí trong thanh toán, quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn ngân sách của tỉnh. Phân tích và làm rõ thực trạng về quản lý chi phí trong từng giai đoạn của quá trình đầu tư đặc biệt trong giai đoạn thanh toán, quyết toán vốn, tìm ra các nguyên nhân cơ bản gây lãng phí, thất thoát, làm chậm giải ngân thanh toán trong đầu tư xây dựng nhằm đưa ra các nhóm giải pháp để khắc phục. Trên cơ sở lý luận và kết quả của việc phân tích, đánh giá thực trạng khâu thanh toán, quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành, luận văn đã đưa ra giải pháp trọng tâm nhằm nâng cao chất lượng thanh toán, quyết toán dự án hoàn thành sử dụng vốn ngân sách.
URI: http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/801
Appears in Collections:Luận Văn Kinh Tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4. Hoàn thiện công tác quyết toán DAHT bằng nguồn vốn NSNN VP_10112021.pdf
  Restricted Access
1.59 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.