Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/80
Title: Nâng cao chất lượng nhân lực cho Khách sạn Công đoàn Việt Nam tại Hà Nội
Authors: TS. Vũ, Thị Hải Anh
Trịnh, Thị Hằng
Keywords: Chất lượng nhân lực
Quản trị kinh doanh
Khách sạn Công đoàn Việt Nam
Quản trị doanh nghiệp
Nguồn nhân lực
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải
Abstract: Luận văn nghiên cứu, phân tích thực trạng nâng cao chất lượng nhân lực tại Khách sạn Công đoànViệt nam , tìm ra những hạn chế và nguyên nhân cửa thực trang, qua đó để đề xuất các giải pháp phù hợp nhằm nâng cao chất lượng nhân lực trong thời gian tới
URI: http://thuvienso.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/80
Appears in Collections:Luận Văn Kinh Tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LV Trinh Thi Hang.pdf1.58 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.