Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/80
Nhan đề: Nâng cao chất lượng nhân lực cho Khách sạn Công đoàn Việt Nam tại Hà Nội
Tác giả: TS. Vũ, Thị Hải Anh
Trịnh, Thị Hằng
Từ khoá: Chất lượng nhân lực
Quản trị kinh doanh
Khách sạn Công đoàn Việt Nam
Quản trị doanh nghiệp
Nguồn nhân lực
Năm xuất bản: 2020
Nhà xuất bản: Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải
Tóm tắt: Luận văn nghiên cứu, phân tích thực trạng nâng cao chất lượng nhân lực tại Khách sạn Công đoànViệt nam , tìm ra những hạn chế và nguyên nhân cửa thực trang, qua đó để đề xuất các giải pháp phù hợp nhằm nâng cao chất lượng nhân lực trong thời gian tới
Định danh: http://thuvienso.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/80
Bộ sưu tập: Luận Văn Kinh Tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
LV Trinh Thi Hang.pdf1.58 MBAdobe PDFXem/Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.