Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/81
Title: Phát triển nguồn nhân lực tại Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội
Authors: TS.Vương, Thị Bạch Tuyết
Tạ, Hồng Thái
Keywords: Nguồn nhân lực Bảo hiểm xã hội
Bảo hiểm xã hội
Nguồn nhân lực
Quản lý kinh tế
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải
Abstract: Luận văn đã hệ thống hóa và làm rõ lý luận cơ bản về khái niệm, đặc điểm, vai trò, nguyên tắc, mục tiêu phát triển nguồn nhân lực Bảo hiểm xã hội; nội dung công tác quản lý nhân lực bảo hiểm xã hội. Trình bày rõ đặc điểm tổ chức hoạt động và công tác phát triển nguồn nhân lực tại Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội. Phân tích, đánh giá thực trạng công tác phát triển nguồn nhân lực bảo hiểm xã hội tại Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội hiện nay. Từ những thực trạng trên luận văn đã đưa ra được các giải pháp phù hợp để khắc phục những hạn chế đang tồn tại nhằm hoàn thiện hơn công tác phát triển nguồn nhân lực tại Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội.
URI: http://thuvienso.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/81
Appears in Collections:Luận Văn Kinh Tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LV. Tạ Hồng Thái.pdf1.18 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.