Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/81
Nhan đề: Phát triển nguồn nhân lực tại Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội
Tác giả: TS.Vương, Thị Bạch Tuyết
Tạ, Hồng Thái
Từ khoá: Nguồn nhân lực Bảo hiểm xã hội
Bảo hiểm xã hội
Nguồn nhân lực
Quản lý kinh tế
Năm xuất bản: 2020
Nhà xuất bản: Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải
Tóm tắt: Luận văn đã hệ thống hóa và làm rõ lý luận cơ bản về khái niệm, đặc điểm, vai trò, nguyên tắc, mục tiêu phát triển nguồn nhân lực Bảo hiểm xã hội; nội dung công tác quản lý nhân lực bảo hiểm xã hội. Trình bày rõ đặc điểm tổ chức hoạt động và công tác phát triển nguồn nhân lực tại Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội. Phân tích, đánh giá thực trạng công tác phát triển nguồn nhân lực bảo hiểm xã hội tại Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội hiện nay. Từ những thực trạng trên luận văn đã đưa ra được các giải pháp phù hợp để khắc phục những hạn chế đang tồn tại nhằm hoàn thiện hơn công tác phát triển nguồn nhân lực tại Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội.
Định danh: http://thuvienso.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/81
Bộ sưu tập: Luận Văn Kinh Tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
LV. Tạ Hồng Thái.pdf1.18 MBAdobe PDFXem/Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.