Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/85
Title: Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Công ty Cổ phần 32
Authors: TS. Vương, Thị Bạch Tuyết
Phạm, Thị Lan Anh
Keywords: Kế toán
công tác kế toán
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải
Abstract: Hệ thống hóa cơ sở lý luận về tổ chức công tác kế toán trong các doanh nghiệp thương mại. Nghiên cứu, phân tích và đánh giá thực trạng tổ chức công tác kế toán tại Công ty cổ phần 32. Đề xuất các giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Công ty cổ phần 32.
URI: http://thuvienso.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/85
Appears in Collections:Luận Văn Kinh Tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LV. Pham Thi Lan Anh.pdf1.8 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.