Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/879
Title: Nghiên cứu hoàn Thiện công tác quản lý chất lượng tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Vĩnh Phúc.
Authors: TS. Nguyễn, Hùng Cường
Ngô, Ngọc Thật
Keywords: Công tác quản lý chất lượng tín dụng
Ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam
Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Công nghệ GTVT
Abstract: Nghiên cứu và làm rõ hơn cơ sở lý luận về tín dụng và chất lượng tín dụng của các NHTM trong nền kinh tế thị trường. Phân tích thực dạng quản lý hoạt động tín dụng và nâng cao quản lý chất lượng tín dụng để thấy rõ những điểm đã làm được và những hạn chế còn tồn tại. Đề xuất các giải pháp để hoàn hiện công tác quản lý chất lượng tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Vĩnh Phúc trong thời gian tới.
URI: http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/879
Appears in Collections:Luận Văn Kinh Tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LV.Ngô ngọc thật.pdf
  Restricted Access
1.23 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.