Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/93
Title: Hoàn thiện công tác quản lý chi bảo hiểm xã hội tại Bảo hiểm xã hội quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
Authors: TS.Chu, Thị Bích Hạnh
Nguyễn, Thị Hải Hòa
Keywords: Quản lý công tác chi Bảo hiểm xã hội
Bảo hiểm xã hội
Quận Ba Đình
Thành phố Hà Nội
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải
Abstract: Phân tích và hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về công tác quản lý chi bảo hiểm xã hội.Phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản lý chi bảo hiểm xã hội tại Bảo hiểm xã hội quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, chỉ ra những kết quả đã đạt được, những hạn chế và những vấn đề đang đặt ra hiện nay; trên cơ sở đó đề xuất phương hướng và các giải pháp nhằm hoàn thiện quản lý chi bảo hiểm xã hội tại Bảo hiểm xã hội quận Ba Đình.
URI: http://thuvienso.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/93
Appears in Collections:Luận Văn Kinh Tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LV. Nguyễn Thị Hải Hòa.pdf11.12 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.