Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/936
Title: Một số giải pháp hoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực tại AGRIBANK - chi nhánh Thăng Long - Đông Hưng - Thái Bình
Authors: TS. Nguyễn, Hùng Cường
Nguyễn, Ngọc Hoàn
Keywords: Nguồn nhân lực
Agribank
Chi nhánh Thăng Long
Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học công nghệ GTVT
Abstract: Hệ thống hóa các vấn đề lý luận cơ bản về công tác đào tạo nguồn nhân lực tại AGRIBANK - chi nhánh Thăng Long - Đông Hưng - Thái Bình. Phân tích thực trạng nguồn nhân lực và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để thấy rõ những điểm đã làm được và những hạn chế còn tồn tại. Đề xuất một số giải pháp để hoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực tại AGRIBANK - chi nhánh Thăng Long - Đông Hưng - Thái Bình.
URI: http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/936
Appears in Collections:Luận Văn Kinh Tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LV.NguyenNgocHoan.pdf
  Restricted Access
914.59 kBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.