Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Sách, chuyên khảo, tuyển tập
Thông tin mô tả: Ngô Văn Thứ
Thống kê toán với sự trợ giúp của bảng tính Excel / Ngô Văn Thứ
H. : Khoa học và kỹ thuật, 2011
207tr. ; 24cm
Call Number:
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
ĐHCNGTVT: KD [ Rỗi ]  Sơ đồ
A10.:A10.00219-20
Tổng số bản: 2
Số bản rỗi: 2 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:  
 
Mục từ truy cập
  
Bình phẩm, bình luận